De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1584

Oudste gedrukte grammatica

Het voorblad van Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst
Het voorblad van Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst

De oudste gedrukte Nederlandse grammatica verschijnt in Amsterdam: de Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst van H.L. Spiegel. Een groot deel is gewijd aan de spelling. Uitgangspunt hiervan vormen de beschaafde Hollandse uitspraak en het criterium van gelijkvormigheid (god is met d vanwege goden). Deze twee beginselen hanteren we nog altijd.

'Datmen zó ghantschelyck ghewoon was
te lenen ende te lortsen van vreemde talen'

In het boek staat in het voorwoord:

HET zyn nu vriendlyke Lezer gheleden wel XX. Jaren dat ick bemerkende de overvloedighe ryckdommen onzer Nederlandscher talen enighen onlust daar inne nam datmen zó ghantschelyck zonder alle nóód ghewoon was te lenen ende te lortsen van vreemde talen

Op het voorblad hierboven staat:

Twe_Spreack
vande
Nederduitsche
Letterkunst
ófte
uant spellen ende eyghenscap
des Nederduitschen taals,
uytghegheven by de Kamer
IN LIEFD BLOEYENDE
t'Amstelredam

Tot LEYDEN
By Christoffel Plantyn
M.D. LXXXIV.

Hier vind je de volledige tekst van Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst. 

Gerelateerde berichten