De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1581

Plakkaat van Verlatinghe

Plakkaat van Verlatinghe. © Nationaal Archief
Plakkaat van Verlatinghe. © Nationaal Archief

De Staten, zo heet het bestuur van de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, verklaren in een Plakkaat van Verlatinghe dat zij de Spaanse koning niet langer als heerser erkennen. Het plakkaat is een soort onafhankelijkheidsverklaring. Spaanse vorst Filips II heeft de rechten en vrijheden van steden en vorstendommen geschonden. Zijn troon wordt 'verlaten verklaard'. 

Niet van Godt geschapen tot behoef van den Prince

Op de afbeelding staat:

De Staten Generael van de geunieerde Nederlanden.

Allen dengenen die dese tegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen, saluyt.
Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d'ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen

Gerelateerde berichten